LINKI

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO W CZARNI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni z siedzibą w Czarni 36, 07-431 Czarnia, jest Dyrektor, tel. 297727061.

 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, zawartej z Panią/Panem umowy lub Pani/Pana zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni są przepisy RODO (w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a-f oraz art. 9 ust. 2 lit. b-c) oraz dedykowane placówkom szkolno-wychowawczym szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w szkole procesy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i zatrudnienia: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. 2017 poz. 1606);

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

 

Państwa dane będą przetwarzanew okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mogą wnieść Państwo pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie aktów prawnych w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji (zgodnie z instrukcją kancelaryjną), zgodnie z obowiązującymi placówkę przepisami prawa (w szczególności prawa oświatowego i podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.